Förklaring

FN: s konvention om barnets rättigheter blev antagen av FN:s generalförsamling den 20

november 1989, men det diskuterades om det redan 1918.

Konventionen innehåller 54 olika artiklar som alla handlar om barnens rättigheter i samhället.

De fyra huvudprinciperna är; ”Alla barn är lika mycket värda”, ”Barnets bästa”, ”Leva och

utvecklas” och ”Vuxna ska lyssna på barn”.

I konventionen finns en artikel som handlar om inflytande, artikel 12; ”Åsiktsfrihet och rätten

att bli hörd”.

Bakgrund.

Hösten 2007 genomfördes en stor enkätundersökning bland ungdomarna i Markaryd

tillsammans med Ungdomsstyrelsen- Lupp 2007.

Resultatet av undersökningen visade bl.a. att ungdomarna tyckte att de hade dåliga

möjligheter att vara med och påverka. Även intresset för att påverka var lågt..

Som ett led i att förbättra detta kom idéen med att genomföra sommarkursen Ungt Inflytande

2009. Ungt Inflytande är en tre veckors interaktiv kurs på halvtid där 10 ungdomar i högstadie

och gymnasieåldern får lära sig om inflytande med FN:s barnkonvention som grund.

Ungdomarna har under utbildningstiden ferielön enligt kommunens bestämmelser.

Ungt Inflytande 2009 blev en mycket lyckad kurs där målet som var uppsatt från början var

att arbeta fram en metod för ungdomars inflytande i Markaryds kommun. Detta målet nåddes

och man skapade begreppet Ungdomsinskott vilket i korta ordalag innebär följande:

 

Grundidé

En grupp med två elever från vardera skola (Huneskolan, Strömsnässkolan och KCM) samt

 

två politiker från UKN. Tjänsteman i gruppen är Ungdomssamordnaren.

Förslag ska komma in till UI från elever

ute på skolorna via ett nätbaserat system. Efter behandling och värdering av förslagen hos UI

återkommer man till den enskilde eleven med en åtgärd. Stomme för att få fram förslag är att

man har väl fungerande klassråd ute på skolorna där man kontinuerligt diskuterar inflytande

såväl på skolan som i kommunen i helhet.

 

 Syfte

 

Inflytande före, under och efter är den paroll Ungdomsinskottet skall jobba efter. UI kommer

 att vara en mötesplats där ungdomar och politiker möts för att diskutera aktuella frågor.

Inskottet skall också finnas för att bidra till att ungdomars intressen och önskningar blir

tillgodosedda, men framförallt att man inom kommunen tar tillvara allas idéer, tankar och

åsikter.

 

Uppgifter

 

 Ungdomsinskottet har att ta ställning till olika förslag som kommer från skolan, elever,

allmänhet eller politiska organ.

Ungdomsinskottet skall ges möjlighet att bli remissinstans i frågor av generell karaktär som

rör ungdomar

Ungdomsinskottet har rätt att till nämnderna lyfta förslag.

 

 

 

 

 

 

 

Ungdomssamordnaren

Hej ! Jag heter Arne Lindman och är ungdomssamordnare i Markaryds Kommun!
Du får gärna kontakta mig om du har några förslag på aktiviteter eller något
annat som rör ungdomar.
Eller lägg ett förslag i förslagslådan här under.

Ungdomssamordnare

Arne Lindman
0433-72103
arne.lindman@markaryd.se

 

Drupal 6 Appliance - Powered by TurnKey Linux